Algemene Voorwaarden

Vertrouwelijkheid en geheimhouding
SOVI maakt hetgeen haar bij de uitvoering van de training ter kennis komt en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter haar tot bekendmaking daarvan verplicht.
SOVI verplicht haar medewerkers deze geheimhoudingsverplichting na te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen.

Copyright en Eigendomsrecht
Het copyright en eigendomsrecht van de syllabi en het cursusmateriaal berusten uitsluitend bij SOVI. Het is niet toegestaan de syllabi en het cursusmateriaal van SOVI zonder schriftelijke toestemming te bewerken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook.

Inschrijven
Inschrijvingen voor een training worden definitief na ontvangst van het getekende inschrijfformulier.
Echter, tot 14 dagen na de inschrijfdatum kan zonder opgave van redenen de inschrijving kosteloos worden geannuleerd.
Inschrijvingen worden door SOVI op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien de gewenste training is volgeboekt kan een inschrijving door SOVI worden geweigerd.

Kosten
De kosten voor de trainingen met open inschrijving zijn inclusief intakegesprek, cursusmateriaal en lunch. Tevens zijn koffie en thee gedurende de training in de prijs inbegrepen. Onze prijzen zijn vrij van BTW.

Betaling
De inschrijver(/ster) verbindt zich tot het betalen van het gehele cursusgeld. Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Annulering
Annulering van de inschrijving dient per aangetekend schrijven te geschieden. Tot vier weken voor aanvang van de training kan worden geannuleerd zonder dat annuleringskosten verschuldigd zijn. Tot twee weken voor aanvang van de training zijn de annuleringskosten 50% van het totaal verschuldigde cursusgeld. Daarna is het totale cursusgeld verschuldigd.

Restitutie
Reeds betaalde maar niet verschuldigde cursusgelden zullen binnen vier weken door SOVI worden teruggestort.

Incasso
Bij niet of niet tijdige betaling van het verschuldigde cursusgeld, zullen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten op de inschrijver(/ster) worden verhaald.

Voorbehoud
SOVI behoudt zich het recht voor een training geen doorgang te laten vinden of, na overleg en overeenstemming, uit te stellen indien het aantal inschrijvingen voor een training te laag is. SOVI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende schade.